Vitodata 100 İnternet Hizmetleri ve Vitotrol Aplikasyonuna Yönelik Gizlilik Politikası

Temel Bilgiler

Viessmann Grubu’nun bir parçası olan Viessmann Climate Solutions SE (bundan böyle “Viessmann” veya “biz” olarak anılacaktır) olarak biz, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye alıyoruz ve hali hazırda yürürlükte bulunan veri koruma kanunları ile getirilen kurallara sıkı sıkıya bağlıyız. Bunlara bilhassa Genel Veri Koruma Tüzüğü, Avrupa Parlamentosu ile Konseyi’nin 2016/679 sayılı Tüzüğü (AB) (bundan böyle “GDPR” olarak anılacaktır) ve uygulanabildiği hallerde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) dâhildir.
Aşağıdaki beyan sizlere Vitodata 100 İnternet Hizmetleri ile Vitotrol Aplikasyonu uygulamaları bakımından verilerin korunmasını ne şekilde garanti ettiğimiz, hangi tür verilerin toplandığı, bu verilerin hangi amaçla ve hangi yasal dayanakla işlendiği konusunda genel bir açıklama sunmaktadır.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu:

Viessmann Climate Solutions SE

Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Faks: +49 6452 70-2780
E-posta: info@Viessmann.com


Kapsam ve önemli hükümler

İşbu gizlilik politikasının kapsamı

İşbu gizlilik politikası yalnızca Vitodata 100 İnternet Hizmetleri ile Vitotrol Aplikasyonu (bundan böyle “Aplikasyonlar” veya yalnızca birine atıfta bulunuluyorsa “Aplikasyon” olarak anılacaktır) uygulamaları için geçerlidir. Viessmann’ın Aplikasyonları, işbu veri koruma beyanı kapsamında yer almayan başkaca sağlayıcıların web sitelerine bağlantılar içerebilir.

Hükümler

Kişisel verilerin toplanması, aktarılması, depolanması, işlenmesi ve başkaca kullanımları bundan böyle “işleme” terimi ile özetlenecektir.
Viessmann Grubu, Viessmann Climate Solutions SE ile bağlantılı bir şirketler grubudur. Söz konusu şirketler üzerinde belirleyici bir etkiye sahibiz.
Kişisel veriler, sizi tanımlamak için kullanılabilecek olan veriler veya bunlarla bağlantılı başkaca verilerdir.

Viessmann Grubu bünyesinde verilerin işlenmesi

Viessmann Climate Solutions SE adına aşağıdaki şirketler çalışmalar yürütmektedir:

 • Viessmann IT Service GmbH, sunucu uygulama sistemlerinin işletilmesinden sorumludur
 • Viessmann Elektronik GmbH, Vitodata 100 İnternet Hizmetlerinin yürütülmesinden ve aplikasyonların geliştirilmesinden sorumludur

Aşağıdaki koşulların sağlanması durumunda, toplanan veriler Viessmann Grubu bünyesindeki diğer şirketler tarafından işlenebilir veya bu şirketlere aktarılabilir:

 • Başka bir yerde açık ve aydınlatılmış onayınızı vermiş olmanız,
 • Belirli bir amaçla ve Viessmann Grubu bünyesindeki iş bölümü nedeniyle gerekli olması; bu amaçla Viessmann Grubu’nda uygun sözleşmeye dayalı anlaşmaların yapılmış olması,
 • Verilerin sorumlu tarafça takma isim kullanılarak sağlanmış olması ve sorumlu tarafın, görevlendirilmiş grup şirketinin söz konusu veriyi gerçek isimle ilişkilendiremeyecek olmasını garanti etmesi veya
 • Verilerin sorumlu topluluk tarafından anonim olarak saklanması ve bu şekilde saklanan verilerin, artık veri koruma düzenlemelerine tabi olmaması.

Kişisel verilerin Viessmann Grubu bünyesindeki grup şirketlerine aktarımı ve onlar tarafından işlenmesi, meşru menfaat esasına dayalı olarak gerçekleşmektedir (GDPR, Madde 6, Bölüm 1 f bendi, Kanun’un 8/2 Maddesi). Viessmann Grubu, iş bölümüne dayalı olarak verilerin belirli bir amaç kapsamında işlenmesiyle ilgilenmektedir. Bu grup şirketlerinin tamamı ile GDPR Madde 28 uyarınca veri işleme sözleşmeleri imzalanmaktadır.

IP adresi

IP adresi, İnternet sağlayıcınız tarafından atandığı sırada İnternet erişiminizin kaynağına ilişkin dünyanın her yerinde geçerli bir kimliktir. Noktalarla birbirinden ayrılmış dört haneli rakamlardan oluşur (“IPv4”) veya daha fazla sayıda hane eklenerek uzatılır (“IPv6”). Çoğu durumda, özel bir kullanıcı olarak sabit bir IP adresi kullanmazsınız çünkü bu adres sağlayıcınız tarafından size geçici olarak atanır (bu adres “dinamik IP adresi” olarak adlandırılır). IP adresinin kalıcı olarak atanması durumunda (bu adres “statik IP adresi” olarak adlandırılır), prensipte bu özelliği kullanarak kullanıcı verilerini açıkça aktarma mümkündür. Web sitemize izinsiz erişimin izlenmesi amacı dışında, bu verileri kimliğinizi tespit etmek için kullanmayız. Bunun yerine, anonim olarak yalnızca web sitelerimizden hangisinin daha popüler olduğu, her gün kaç tıklanma aldığı ve benzeri verileri değerlendiririz.

Aplikasyonlar tarafından verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler


Aplikasyonlar üzerinden toplanan veya sizin tarafınızdan aplikasyonları kullanırken girilen veriler, bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlarla ve tarafımızca kullanılır. Yalnızca buna yönelik rıza vermiş olmanız durumunda farklı amaçlar gündeme gelebilir. Veri koruma rızanızı, dilediğiniz zaman geleceğe yönelik etki etmek üzere geri alabilirsiniz. Rıza beyanı, herhangi bir tarihte datenschutz@Viessmann.de adresine bir e-posta gönderilerek geri alınabilir.

Silme ve engelleme

Verilerin depolanmasına yönelik rızanızı geri almanız durumunda, depolanma amaçları kapsamında verilere artık ihtiyaç duyulmaması durumunda veya başkaca yasal sebeplerle verilerin depolanmasına izin verilmiyor ise depolanan kişisel verileriniz silinecektir. Yasal saklama süresinin bunu emretmesi durumunda, veriler silinmeyecek ancak başka amaçlarla kullanılması engellenecektir. GDPR Madde 6, Bölüm 1, c bendi ile Kanun’un 5/2/ç Maddesi buna ilişkin yasal dayanağı teşkil etmektedir. Anonim hale getirilmiş verilerin silinmesi gerekli değildir.

Üçüncü ülkelere aktarım

Viessmann Grubu şirketleri tarafınızca sağlanan verileri Almanya, Avrupa Birliği ve üçüncü ülkelerde (ABD dâhil) bulunan ve GDPR Madde 45 uyarınca uygun seviyede veri koruması sağlayan veya GDPR Madde 46 uyarınca gerekli garantileri sunan yerlerde işlemekte/bu yerlere aktarmaktadır. Söz konusu aktarımlar, Kanun’un 9. Maddesinde öngörülen yurt dışı aktarım gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Verilerin gönüllülük esasına dayalı olarak sağlanması


Bu aplikasyonlar üzerinde kişisel verilerinizi paylaşmanız genellikle ne kanunen ne de sözleşme nedeniyle gereklidir. Bu aplikasyonlarda kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğünüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu aplikasyonların işlevlerinin yerine getirilmesi kişisel verilerinizin işlenmesini gerekli kılmaktadır.
Aplikasyonlar kullanıldığında verilerin otomatik olarak işlenmesi
Aplikasyonların sunucularımıza aktardıkları sunucu günlük dosyalarında yer alan verileri otomatik olarak işleriz. Aşağıdaki veriler, sunucu günlük dosyalarında otomatik olarak depolanmaktadır:

 • (Mobil) uç cihazda kullanılan işletim sistemi
 • (Mobil) cihazınızın IP adresi
 • Sunucu isteğinin zamanı
 • (Mobil) cihazın aygıt kimliği

Bir taraftan, aplikasyonların çalışması ve aplikasyonların tüm işlevlerinin sunulması için bu teknik olarak gereklidir. GDPR Madde 6, Bölüm 1 b bendi ile Kanun’un 5/2 Maddesi buna ilişkin yasal dayanağı teşkil etmektedir.
Diğer tarafından, sunucu günlük dosyalarındaki kişisel veriler GDPR Madde 6, Bölüm 1 f bendi ile Kanun’un 5/2/f Maddesine dayanılarak işlenmektedir. Bu hüküm; temel haklarınız, özgürlükleriniz veya menfaatleriniz ağır basmadıkça veri sorumlusunun “meşru menfaati” kapsamında kişisel verilerin işlenmesine izin vermektedir. Meşru menfaatimiz; yukarıda sayılan amaçlar çerçevesinde verilerin toplanmasının yanı sıra yönetimin kolaylaştırılması, bilgisayar korsanlığını tespit etme ve bununla mücadele etme imkânına sahip olmamızdır. İçinde bulunduğunuz durumdan kaynaklanan gerekçeleriniz varsa ve bu gerekçeler verilerin işlenmesi aleyhinde ise dilediğiniz zaman verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Bu amaçla, veri koruma yetkilisine bir e-posta göndermeniz yeterlidir. Hiçbir durumda, toplanan verileri sizin hakkınızda kişisel çıkarımlarda bulunmak amacıyla kullanmayız.
Yukarıda bahsedilen verilerin yer aldığı sunucu günlük dosyaları 30 gün sonra otomatik olarak silinir veya istatistikî amaçlarla kullanılmak üzere anonim hale getirilir. Yetkisiz erişim sağlandığına işaret eden bulgular mevcutsa (bilgisayar korsanlığı teşebbüsü veya DDOS saldırısı gibi) sunucu günlük dosyalarını daha uzun süre depolama hakkını saklı tutarız.

Bir ısı jeneratörü ile bağlantı kurulması bağlamında verilerin işlenmesi

Aplikasyonların amacı, Viessmann markalı bir ısı jeneratörünü kontrol ve analiz etmektedir.

 1. İlgili bağlantı unsuru (Vitocom gibi) üzerinde aplikasyonunuzda bir ısı jeneratörü etkinleştirildiğinde; konfigürasyon ve çalışma verileri, hata belleği, konfigürasyon ayarları ile sıcaklık eğrileri (“ısıtma verilerini” özetler) Avrupa Birliği’nde bulunan Viessmann sunucusuna aktarılır ve orada depolanır. Sunucular, Viessmann Climate Solutions SE adına sipariş veri işleme sürecinin bir parçası olarak Viessmann IT Service GmBH tarafından işletilir. Aplikasyon verileri okur ve bu verileri erişilebilir hale getirirken aynı zamanda bu verilere dayalı olarak çalışır. GDPR Madde 6, Bölüm 1, b bendi ile Kanun’un 5/2/c Maddesi buna ilişkin yasal dayanağı teşkil etmektedir.
 2. Veriler; Aplikasyonun işlevlerini sunmak, e-posta iletileri göndermek (bildirimler, bakım, arızalar gibi), tesisin işletimsel güvenliğini sağlamak, tesisin verimliliğini artırmak ve arızaları gidermek amacıyla kullanılır. GDPR Madde 6, Bölüm 1, b bendi ile Kanun’un 5/2/c Maddesi buna ilişkin yasal dayanağı teşkil etmektedir. Ek olarak, veriler hizmet ve sistem geliştirme sürecini iyileştirmek amacıyla kullanılır. GDPR Madde 6, Bölüm 1, f bendi ile Kanun’un 5/2/f Maddesi buna ilişkin yasal dayanağı teşkil etmektedir. Meşru menfaatimiz, hizmetin ve sistem geliştirme sürecinin iyileştirilmesidir. İçinde bulunduğunuz durumdan kaynaklanan gerekçeleriniz varsa ve bu gerekçeler verilerin işlenmesi aleyhinde ise dilediğiniz zaman verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Bu amaçla, veri koruma yetkilisine bir e-posta göndermeniz yeterlidir.
 3. Ek olarak, veriler Viessmann Climate Solutions SE adına sipariş veri işleme sözleşmeleri kapsamında Deutschland GmbH (pazarlama alanından gelen ana veriler ile tek seferlik veri karşılaştırması), VC/O GmbH (pazarlama faaliyetlerinin analiz edilmesi amacıyla işleme – yalnızca aşağıda bahsedilen rıza beyanının verildiği durumlarda) ve Viessmann Elektronik GmbH (aplikasyonların geliştirilmesi) tarafından işlenecektir. GDPR Madde 6, Bölüm 1, f bendi ile Kanun’un 5/2/f Maddesi buna ilişkin yasal dayanağı teşkil etmektedir. Meşru menfaatimiz; alanlarında uzmanlaşmış bağlı şirketler tarafından pazarlama faaliyetleri ile hizmet ve sistem geliştirme sürecinin iyileştirilmesidir.
 4. Aplikasyonları kullanırken, ısı jeneratörünüz için başkaca aplikasyon kullanıcılarını etkinleştirme seçeneğine sahipsiniz. Aktivasyon sonrasında, ısı jeneratörünüzden alınan ısıtma verileri aynı zamanda bu kullanıcılara da aktarılacaktır. Bunun için yasal dayanak vereceğiniz rıza, GDPR Madde 6, Bölüm 1 a bendi ile Kanun’un 5/1 Maddesidir. Her zaman için Aplikasyonlar üzerinden aktivasyon işlemini geri alma ve veri aktarımını durdurma imkânına sahipsiniz.
 5. Verilerin takma isimle kullanılması ve olası aktarımı, Viessmann Climate Solutions SE adına Viessmann Grubu bünyesindeki diğer şirketler tarafından (sipariş üzerine işleme) tesisin işletimsel güvenliğini sağlamak, tesisin verimliliğini artırmak, arızaları gidermek ve hizmet ile tesisin geliştirilmesi sürecini iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilir. Bu analizlerin sonuçları; sipariş veri işleme sözleşmesi kapsamında Viessmann Climate Solutions SE ve Viessmann Grubu bünyesindeki diğer şirketlere aktarılabilir, burada takma isimler kaldırılır ve sonuçlar ilgili şirketler tarafından aplikasyonun kullanım koşulları ile işbu veri koruma beyanı çerçevesinde kullanılır. Takma isim kullanılması, üçüncü taraflar veya Viessmann Grubu bünyesindeki diğer şirketler için ısıtma verilerinin bizzat sizinle ilişkilendirilmesinin imkânsız olması anlamına gelir. Kişisel veriler (isim, adres, sistem kullanıcısı gibi) aktarılmayacaktır. Viessmann, yukarıda isimleri sayılanlar dışında başka hiçbir grup şirketinin gerçek isimlerin yer aldığı verilere erişim sağlamayacağını garanti eder. GDPR Madde 6, Bölüm 1, f bendi ile Kanun’un 5/2/f Maddesi buna ilişkin yasal dayanağı teşkil etmektedir. Meşru menfaatimiz, hizmet ile sistem geliştirme sürecinin iyileştirilmesidir.
 6. Veriler; Viessmann Grubu bünyesindeki şirketler ile üçüncü taraf şirketler tarafından tesisin işletimsel güvenliğini sağlamak, tesisin verimliliğini artırmak, arızaları gidermek ve hizmet ile tesisin geliştirilmesi sürecini iyileştirmek amacıyla kullanılır ve muhtemelen tamamıyla anonim olarak aktarılır. Verilerin anonim hale getirilmesi, üçüncü taraflar ve Viessmann’ın tesis verilerini bizzat sizinle ilişkilendirmesinin mümkün olmaması ve söz konusu verilerin ardından yeniden size atanmasının mümkün olmaması anlamına gelir. Kişisel veriler (isim, adres, sistem kullanıcısı gibi) aktarılmayacaktır. Tümüyle anonim hale getirilmiş verilerin işlenmesi için herhangi bir yasal dayanağa ihtiyaç yoktur.

Veriler; başkaca yasal sebeplerle halen gerekli değil ise yalnızca kullanıcı hesabınız var olduğu sürece saklanır. Ek olarak, anonim hale getirilmiş veriler daha uzun süreler boyunca depolanabilir.


Kullanıcı hesabı kapsamında verilerin işlenmesi


Kullanıcı hesabı oluştururken, aplikasyonu işler hale getirmek amacıyla işlediğimiz verileri girersiniz. Bu verilere bilhassa e-posta adresiniz, ısı jeneratörünüzün bulunduğu adres, isminiz ve telefon numaranız dâhildir. Sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi, GDPR Madde 6, Bölüm 1 b bendi ile Kanun’un 5/2 Maddesi buna ilişkin yasal dayanağı teşkil etmektedir.
Hesabınızı kapattığınızda kullanıcı hesabı verileriniz silinir veya başkaca yasal gerekçeler ile bu verilere halen ihtiyaç duyulması halinde, verileriniz yalnızca bu amaçlarla depolanır.

Viessmann Aplikasyonlarına ilişkin genel bilgiler ve hükümler

Kimlik doğrulaması amacıyla verilerin saklanması

Sisteme her giriş yapıldığında, kullanıcı kimliğinin doğrulanmasına yönelik veriler (Vitodata 100 çerezler olarak bilinen metin dosyalarını kullanır, Vitotrol Aplikasyonu ise Android cihazlarda yerel depolama olarak bilinen yerel depolama özelliğini veya IOS işletim sisteminde Anahtarlığı kullanır) uç cihazda depolanır ve çıkış yapıldığında yeniden silinir. GDPR Madde 6, Bölüm 1 b bendi ile Kanun’un 5/2/c Maddesi buna ilişkin yasal dayanağı teşkil etmektedir ve verilerin işlenmesi sizinle akdedilecek sözleşmenin ifası için gereklidir. Aplikasyonlar tarafından kullanılan çerezlere ilişkin genel bilgiler ile çerezlerin kısa tanımları, bu Gizlilik Politikası’nın ilişiğindeki Ek 1’de yer almaktadır.

Vitotrol Aplikasyonu

Firebase Kullanımı

Viessmann, aplikasyonları kullanırkenki davranışınızı analiz etmek amacıyla IOS işletim sistemi kullanan uç cihazlar için Vitotrol aplikasyonunda Google tarafından sunulan Firebase analiz aracını kullanır. Google LLC ile GDPR Madde 46 uyarınca AB standart sözleşme maddelerinin uygulanması hususunda anlaştık. Sağlanan ve kullanılan veriler, tümüyle anonim hale getirildikten sonra ABD’de depolanacaktır. GDPR Madde 6, Bölüm 1 f bendi ile Kanun’un 5/2/f Maddesi buna ilişkin yasal dayanağı teşkil etmektedir. Meşru menfaatimiz, aplikasyonlarımızın kullanımını analiz etmek, aplikasyonlarımızı iyileştirmek ve daha fazla geliştirmektir. Aplikasyonu kullanımınıza ilişkin verilerin Google’a aktarımını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini, “Ayarlar” sekmesinde “Vitotrol” menü öğesine tıkladıktan sonra, “Kullanım ve Tanı” öğesini seçip kaydırma butonunu kullanarak (“Çıkış”) devre dışı bırakabilirsiniz.

Crashlytics Kullanımı

IOS işletim sisteminin kullanıldığı uç cihazlarda Viessmann; hata mesajlarını değerlendirmek amacıyla Vitotrol aplikasyonunda Google LLC’nin %100 iştiraki olan bir şirket tarafından sağlanan Crashlytics geliştirme aracını kullanır. Bu araç, aplikasyondaki beklenmedik çökmeler veya diğer arızalara ilişkin faydalı bilgilerin yanı sıra aplikasyonun kullanımına ilişkin bilgi sağlar ve Viessmann’a her türlü arızayı gidermesinde yardımcı olur. Google LLC ile GDPR Madde 46 uyarınca AB standart sözleşme maddelerinin uygulanması hususunda anlaştık. Sağlanan ve kullanılan veriler, tümüyle anonim hale getirildikten sonra ABD’de depolanacaktır. GDPR Madde 6, Bölüm 1 f bendi ile Kanun’un 5/2/f. Maddesi buna ilişkin yasal dayanağı teşkil etmektedir. Meşru menfaatimiz Aplikasyonun güvenliğini analiz etmek, daha da geliştirmek, iyileştirmek, optimize etmek ve güvenceye almaktadır. İçinde bulunduğunuz durumdan kaynaklanan gerekçeleriniz varsa ve bu gerekçeler verilerin işlenmesi aleyhinde ise dilediğiniz zaman verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Bu amaçla, veri koruma yetkilisine bir e-posta göndermeniz yeterlidir.

Etkilenen tarafların haklarına ilişkin bilgiler

Gizlilik Politikası’nın bu bölümünde, ilgili kişi olarak sahip olduğunuz hakları bize karşı nasıl kullanacağınıza ilişkin ek bilgiler yer almaktadır. Verilerin silinmesi, işlemenin sınırlandırılması gibi haklarınızın kullanılması, aplikasyonda kullanılamamasına varabilecek işlev kaybına yol açabilir.

Kimliğiniz

GDPR ile Kanun kapsamında ilgili kişilerin haklarına riayet etmek amacıyla; kişisel verilerin sözleşmeye dayalı olarak toplandığı durumlarda, rastgele toplandığı durumlarda veya haklı şüphe mevcut ise kimliğinizi doğrulamak amacıyla sizden ek bilgiler talep etmemiz gerekli olabilir. Özellikle bir bilgi talebi elektronik ortamda iletilmişse ve gönderen kişinin bilgileri, ilgili gerçek kişi olduğu sonucuna varmamıza olanak tanımıyorsa bu durum geçerlidir.

Aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin Madde 11 1/a hükmü uyarınca bizim tarafımızdan işlenip işlenmediğini sormak;

Kanun’un Madde 11, 1/b, 1/c ve 1/g hükümleri uyarınca tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep etmek. Bilhassa; işlemenin amaçları, işlenen kişisel verilerin kategorileri, verilerinizin ifşa edildiği veya edileceği alıcıların kategorileri, düzeltme, silme, işlemenin kapsamını sınırlandırma veya itiraz hakkının bulunup bulunmadığı, temyiz hakkının bulunup bulunmadığı, verilerinizin tarafımızda toplanmamış ise verilerinizin kaynağı ve profil oluşturma gibi otomatik karar verme süreçlerinin bulunup bulunmadığı ve mümkün ise buna itiraz etme, bu detaylara ilişkin anlamlı bilgiler;

 • Kanun’un 11. Maddesi 1/ç hükmü uyarınca hem yurt içinde hem de dışında kişisel verilerinizin kimlerle paylaşıldığı hakkında bilgi talep etmek;

 • Kanun’un 11. Maddesi 1/d hükmü, tarafımızca depolanan yanlış veya eksik kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etmek;
 • Kanun’un 7. Maddesinde sayılan koşulların sağlanması halinde, Kanun’un 11. Maddesi 1/e hükmü uyarınca tarafımızca depolanan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek;
 • 11. Madde 1/d hükmü (verilerin düzeltilmesi) ve ilgili Maddede 1/f hükmü (verilerin silinmesi) kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini talep etmek;
 • Kanun’un 11. Maddesi Bölüm 1/ğ uyarınca kişisel verilerin kanunlara aykırı biçimde işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde tazminat talep etmek;
 • Verilerin işlenmesi ifade ve bilgi edinme özgürlüğünün kullanılması, kanunî bir yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla, kamu menfaatine dayalı gerekçelerle veya kanunî hak talebinde bulunmak, kullanmak veya savunma yapmak amacıyla gerekli değil ise GDPR Madde 17 uyarınca, tarafımızca depolanan kişisel verilerinizin silinmesini talep etmek;

 • GDPR Madde 18 uyarınca, verilerin doğru olmadığını düşünüyorsanız, verilerin işlenmesi kanunlara aykırı ise ancak verilerin silinmesini kabul etmiyorsanız ve artık söz konusu verilere ihtiyacımız yok ise ancak kanunî hak talebinde bulunmak, bu hakkı kullanmak veya savunma yapmak amacıyla ihtiyaç duyuyorsanız veya GDPR Madde 21 uyarınca işlenmeye itiraz etmişseniz kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlandırmak;

 • GDPR Madde 20 uyarınca, bize sağladığınız kişisel verileri yapılandırılmış, güncel ve makine tarafından okunabilir formatta almak veya verilerin sorumlu başka bir kişiye aktarılmasını talep etmek;

 • GDPR Madde 21 uyarınca, içinde bulunduğunuz durumdan kaynaklanan gerekçeleriniz varsa (verileri işlenen diğer kişilere kıyasla) ve bu gerekçeler verilerin işlenmesi aleyhinde ise GDRP 6. Madde Bölüm 1, f bendi kapsamında verilerin işlenmesine itiraz etmek. Veriler reklam amacıyla GDPR 6. Madde Bölüm 1, f bendi kapsamında işleniyor ise herhangi bir gerekçe belirtmeden dilediğiniz zaman verilerin işlenmesine itiraz edebilirsiniz (“çıkış”).

Bu hakları kullanmak için lütfen bizimle iletişime geçin:

Viessmann Grubu Veri Koruma Yetkilisi
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Faks: +49 6452 70-2780
E-posta: datenschutz@Viessmann.com

 

 • GDPR 7. Madde Bölüm 3 ile Kanun uyarınca, bize verdiğiniz rızayı dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bunun sonucunda, gelecekte bu rızaya dayalı olarak verileri işlemeye devam etmemize izin verilmeyecektir.

Aşağıdaki adres üzerinden rızanızı geri çekebilirsiniz:

widerruf@Viessmann.com


 • Kanun’un 14. Maddesi uyarınca denetleyici kuruma şikâyette bulunmak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“KVKK”) şikâyette bulunmak için Kanun’un 13. maddesi uyarınca ilk olarak veri sorumlusuna (Viessmann) başvuruda bulunmak zorundasınız. Ardından, başvurunuzun reddedilmesi, yetersiz cevap verilmesi veya cevap için verilen süreye uyulmaması durumunda KVKK nezdinde şikâyette bulunabilirsiniz. İlgili kişi; cevabın kendisine iletildiği tarih itibariyle otuz gün içinde ve her durumda veri sorumlusuna yapılacak başvuru tarihi itibariyle altmış gün içinde KVKK’ya şikâyette bulunabilir.
 • Ek olarak, Avrupa’daki herhangi bir veri koruma kurumuna da şikâyette bulunabilirsiniz. Kural olarak, ortak şirketin kayıtlı merkezi veya Viessmann’ın kayıtlı merkezinin bulunduğu yerdeki denetleyici kurum ile iletişime geçebilirsiniz. Ancak prensipte, başvuruda bulunacağınız denetleyici kurumu seçmekte özgürsünüz.


Viessmann Climate Solutions SE
(Almanya) için sorumlu denetleyici kurum

Hessian Veri Koruma Yetkilisi
P.O. Box 3163
D-65021 Wiesbaden, Almanya
Telefon: +49 611 1408-0
Faks: +49 611 1408-900
E-posta: poststelle@datenschutz.hessen.de

 

Yerel veri koruma kurumunun iletişim bilgileri

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu
Nasuh Akar Mahallesi 
1407. Sok. No:4,
06520 Çankaya/Ankara 
Telefon: 0312 216 50 00 

 

İletişim Bilgileri

Güveniniz bizim için önemlidir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınızı yanıtlamak üzere her zaman buradayız. Bu veri koruma beyanına ilişkin cevap alamadığınız sorular var ise veya herhangi bir hususta daha detaylı bilgi edinmek isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin:

Veri sorumlusu irtibat kişisinin iletişim bilgileri:

Serde Didem Şahin
Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş. Veri Koruma Yetkilisi
Şerifali Mahallesi Söyleşi Sokak No:39
Ümraniye / İstanbul 
Telefon: +90 216 528 46 00
Faks: + 90 216 528 46 50
E-posta: info@viessmann.com.tr
Güvenli Elektronik İmza Uygulaması ile: viessmann@hs02.kep.tr

 

Viessmann Climate Solutions SE
(Almanya) için sorumlu denetleyici kurum
Yerel veri koruma kurumunun iletişim bilgileri
Hessian Veri Koruma Yetkilisi
P.O. Box 3163
D-65021 Wiesbaden, Almanya
Telefon: +49 611 1408-0
Faks: +49 611 1408-900
E-posta: poststelle@datenschutz.hessen.de
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sok. No:4,
06520 Çankaya/Ankara
Telefon: 0312 216 50 00

 

Güvenlik bilgileri

Kişisel verilerinizi, üçüncü taraflarca erişilmesi mümkün olmayacak şekilde hem teknik hem de şirket içindeki her türlü imkânı kullanarak depolamaya gayret ediyoruz. E-posta üzerinden iletişim kurarken tam veri güvenliği garanti edilememektedir bu nedenle gizli bilgileri posta yoluyla göndermenizi tavsiye ederiz.

Vitotrol_Vitodata_100_TR_tr Version 1.2 (2020-10-12)

 

Ek 1 - Vitodata 100 ve Vitotrol Aplikasyonu tarafından kullanılan çerezlerin tanımı

Vitodata 100: Vitodata100 tarafından aşağıda belirtildiği üzere yalnızca teknik bakımdan gerekli çerezler kullanılmaktadır:

Çerez Türü Saklama Süresi Tanım Kategori
ASP.NET_sessionid
standart çerezleri
Oturum sonu Bu çerez, verileri ziyaretiniz süresince saklar. Örneğin, çerez yaptığınız bir tercihi veya daha önce hangi sayfayı ziyaret ettiğinizi hatırlar. Çerez olmayan sayfa yalnızca sınırlı biçimde çalışacaktır.  Birinci Taraf
Vitodata-Çerezleri
Vitodata.LastUser CultureId;
Vitodata.LastUser CultureName
 24 saat  Vitodata çerezleri, kullanıcı tarafından seçilen dile ilişkin bilgileri içerir.  Birinci Taraf

 

Vitotrol Aplikasyonu: IOS işletim sisteminin kullanıldığı uç cihazlar için:

Çerez Türü Saklama Süresi Tanım Kategori Bağlantı
Firebase
Crashlytics
210 güne kadar Aplikasyonun kalitesini sekteye uğratan istikrar sorunlarını takip etmek, önceliklendirmek ve çözmeye yaratan gerçek zamanlı bir arıza raporlayıcısıdır. Arızaları akıllıca gruplandırır ve bu arızalara neden olan durumları tespit eder.  Üçüncü Taraf https://firebase.google.com/products/crashlytics
Firebase için Google Analytics 2 ay Aplikasyon kullanımı ve kullanıcı bağlantısına ilişkin bilgi sağlayan ücretsiz bir aplikasyon ölçüm çözümüdür. Üçüncü Taraf https://firebase.google.com/products/analytics