KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ


Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş. (“Viessmann”) olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri nedir?


KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Viessmann ve Viessmann ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Viessmann’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Viessmann’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Viessmann’ın yurt dışındaki şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.4. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


- KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Şerifali Mah. Söyleşi Sok. No: 39 Ümraniye - İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz.

Viessmann
Kişisel Verilerin Korunması
ve Gizlilik Bildirgesi


Temel Bilgiler


Almanya merkezli Viessmann Group’un bir parçası olan Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş. olarak bizler (bundan böyle “Viessmann” veya “biz” olarak anılacaktır), kişisel verilerin korunmasına azami önem vermekte ve kişisel verilerin korunmasında ülkemizde geçerli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve buna bağlı mevzuat başta olmak üzere, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü‘ne (bundan böyle Avrupa Parlamentosu ve Konseyi‘nin „DS-GVO“, Tüzüğü-AB 2016/679 olarak anılacaktır) harfiyen uymaktayız.

Kişisel verilerinizi;
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine göre işlemekteyiz.

Web sitemiz, uygulamalarımız ve hizmetlerimiz kullanıldığında kişisel veriler sadece gerekli olduğu durumlarda toplanır ve amaca uygun şekilde işlenir. Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir ve sizin kişisel olarak tanımlanabilmenizi sağlayan veya sizinle bağlantılı olan verilerdir.

Kişisel Verilerin Korunması/ DS-GVO ile İlgili Yetkili Merci :
Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No: 39
34775 Ümraniye-İstanbul
Telefon: +90 216 528 46 00
Telefax: +90 216 528 46 50
E-Posta: info@viessmann.com.tr

Viessmann Manisa Isi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Keçiliköy OSB Mahallesi
Manisa Organize Sanayi Bölgesi
IV.Kısım Hasan Türek Bulvarı
No: 19 45030 Yunusemre Manisa
Telefon: +90 236 226 00 00
Telefax: +90 236 226 03 00
E Posta: kvkmanisa@viessmann.com


Viessmann Group İçerisinde İletişim


Viessmann Group adına sorumlular:

Satış ve Pazarlama alanında Viessmann Deutschland GmbH
Web Site, Uygulama İşletimi ve Pazarlama alanında VC/O GmbH
Backend Sistemlerinin İşletilmesi alanında Viessmann IT Service GmbH
Satış ve Pazarlama alanında Viessmann PV + E GmbH ve Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG
Toplanan veriler, aşağıda belirtilen koşullara bağlı olarak, Viessmann Group’un diğer grup firmaları vasıtasıyla işlenebilir veya bunlara aktarılabilir:

Farklı bir yerde net ve bilgilendirilmiş olarak onay verdiyseniz (örn. İş Başvuru Formu)
Viessmann Group içerisinde belirtilen resmi amaç ve iş dağılımı için gerekli olduğu durumlarda; bunun için Viessman Group bünyesinde sözleşmeler yapılmaktadır
Veriler sorumlu departman tarafından anonim hale getirilerek sunulduğunda ve ilgili grup şirketinin bunları özel nitelikli kişisel veri haline geri getiremeyeceğine garanti verdiği durumlarda ya da
Veriler sorumlu departman tarafından anonimleştirilerek kaydedildiği ve veri koruma yasalarına tabi olunmadığı durumlarda
Üçüncü Ülkelere Aktarım
Viessmann Group şirketleri, sunduğunuz verileri 6698 sayılı KVK Kanununun 9. ve diğer ilgili maddelerine göre yeterli koruma sunan Almanya’da, Avrupa Birliği’nde ve DS-GVO 45.bendine uygun veri koruma seviyesi gösteren veya DS-GVO 46.bendine uygun garantiler sunan üçüncü ülkelerde (örn. ABD) işler.

Veri Koruma Bildirgesinin Kapsamı

Müteakip açıklama, veri korumanın tarafımızdan nasıl temin edildiği, hangi tür verilerin hangi amaçla hangi yasalara dayandırılarak toplanıp işlendiği konusunda bilgi vermektedir. Viessmann’ın sorumluluğunda olan web sitesi ve uygulamalarında temel geçerliliği bulunmaktadır. Viessmann web siteleri ve uygulamaları, bu veri işleme temellerinden sapma gösterir veya ek yapılırsa, bunlar ilgili web sayfalarında ve uygulamalarda uygun bir şekilde belirtilir.

Bu Veri Koruma Bildirgesi 5 bölümden oluşur:

 • Birinci Bölüm (Şahsi kullanıcılara yönelik yönerge Viessmann hizmetlerini kullanan şahsi kullanıcılar için geçerlidir.
 • İkinci Bölüm (Ticari kullanıcılara yönelik yönerge) Viessmann hizmetlerini kullanan ticari kullanıcılar için geçerlidir.
 • Üçüncü Bölüm (Adaylara yönelik yönerge) başvurularla ilgili Viessmann hizmetlerini kullanan özel kullanıcılar için geçerlidir.
 • Dördüncü Bölüm (Viessmann Web Sayfaları ve Uygulamaları için genel bilgi ve yönerge) Viessmann’ın web sayfalarını ve uygulamalarını kullanan tüm kullanıcılar için geçerlidir.
 • Beşinci Bölüm (İlgili kişilerin haklarına dair bilgiler) veri koruma yasalarına tabi olan tüm kullanıcılar için geçerlidir, tüzel kişiler hariç.

Ayrıca web sayfalarımız, işbu veri koruma bildirgesinin kapsamına girmeyen farklı tedarikçilerin web sayfalarına yönlendiren bağlantılar içerebilir.

 

I. Şahsi Kullanıcılara Yönelik Yönerge

Veri koruma bildirgesinin bu bölümü, Viessmann hizmetlerini kullanan şahsi kullanıcılar için geçerlidir. Verilerinin işlenmesindeki hukuki zemin, bu veri koruma bildirgesine verilen onaylara dayanmaktadır.
Kişisel Verilerin Kullanımı ve Doğrulanması
Tarafınızdan sağlanan kişisel veriler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Adınız ve Soyadınız
 • Adresiniz (Posta kodu, İl, İlçe, Sokak, Kapı Numarası, gerektiğinde Adres Ekleri)
 • TC Kimlik No
 • E-Posta Adresiniz
 • Doğum Tarihiniz
 • Cinsiyetiniz
 • Ev/İş Telefon Numaranız ve Cep Telefonu Numaranız
 • Uyruğunuz
 • Banka hesap bilgileri
 • Yetkili Servis Bilgileri
 • Viessmann Ürününüzün Ürün İsmi
 • Viessmann Ürününüzün Seri Numarası

Kişisel bilgilerinizi bize ilettiğiniz takdirde, bunlar taleplerinizin yanıtlanması, tarafınızdan yapılan anlaşmaların işleme alınması, teknik yönetim, oturum açma işlemleri ve ilgili internet sayfalarında veya uygulamalarda sağlanan hizmetler için kullanılır. Bunun için DS-GVO’nin 6.bendi 1.satır 1b maddesinde ve 6698 sayılı KVK Kanununda belirtildiği gibi açık rızanız yeterli ve gereklidir. Sağlanmış olan kişisel bilgilerin başka hizmetler veya başka amaçlarda kullanılması, yalnızca tarafınızca verilen onay üzerine gerçekleşir. Bu tür bir onayı her zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için KVK Kanunu’nun 11. ve devamı maddelerinde belirtildiği şekilde yazılı olarak talepte bulunmalısınız. Sorularınız için: info@viessmann.com.tr


Viessmann’ın Telefonla İrtibat Kurması


Veri koruma bildirgemizi onaylayıp bilgi talebinizde telefonunuzu bizlerle paylaştıysanız, sizi ilgili firmalara yönlendirmeden önce, verilerinizin doğruluğunu teyit etmek, talebinizi netleştirmek ve sizi en doğru firmaya aktarabilmek için, size telefonla ulaşıyoruz.


Veri ve Değerlendirmelerinizin Aktarılmasına Dair Bilgiler


Veri koruma bildirgemizi onaylayıp, bilgi talebinizde e-posta adresinizi bizlerle paylaştıysanız talebinizin güncel durumu ile ilgili olarak e-posta yoluyla sizi bilgilendiriyoruz. Buna ek olarak, ilgili firmanın iletişim bilgilerini iletiyoruz.

 

Kişisel Bilgilerin Kullanımı ve Aktarımı


Talebinize istinaden danışmanlık sağlayabilmek, Viessmann ürün gamından ısıtma veya başka bir cihazın bakımı veya onarımını gerçekleştirebilmek için sizin onayınızla kişisel verilerinizi bölgenizde hizmet veren ve partner olarak çalıştığımız harici bir firmaya iletiyoruz.

Anlaşmalı olduğumuz bu firma, danışmanlık sağlamak veya bir hizmeti işleme almak için belirlenmiş süre içerisinde sizinle telefon veya e-posta yoluyla irtibata geçer.


Verilerinizin Devamında İşlenmesi veya Silinmesi


Verileriniz Viessmann Group ile bağlantısı olmayan 3.kişi ve kuruluşlara aktarılmaz ve satılmaz. Kaydedilmiş olan kişisel veriler, verilerinizin işlenmesi için onayınızı iptal ettiğinizde, amaca uygun olarak bilginiz artık gerekli olmadığında veya verileriniz yasal sebeplerden ötürü geçersiz olduğunda silinir.


Reklam ve Reklam Rızası


Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş olarak sizi, sadece kişisel verilerinizin reklam amaçlı kullanımına onay verdiğiniz takdirde Viessmann ürünleri ve hizmetleri konusunda e-posta, posta ve telefon vasıtasıyla bilgilendiriyor ve sorular yöneltiyoruz.

Onay verme işlemi, formlarımızın altında yer alan “Evet, Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş., e-posta adresimi, adresimi, telefon numaramı yeni ürünler ve hizmetler ile ilgili bilgilendirmek amacıyla kullanabilir. Bununla birlikte burada pazar araştırması, kişisel değerlendirme, eleştiri ve övgü hakkımı da kullanıyorum. Bu onay tarafımca her zaman iptal edilebilir.“ ibaresinin önündeki alan işaretlenerek gerçekleştirilir

Böyle bir kullanım için onay verdiyseniz, ancak daha sonra fikrinizi değiştirip Viessmann tarafından reklam ve anket iletilmesini istemezseniz, onayınızı her zaman iptal edebilirsiniz. İptal sonrasında verileriniz silinecektir, sadece fatura vb. yasal işlemler söz konusuysa saklanacaktır. Bu konuda belirtilen e-posta adresine yazabilirsiniz: info@viessmann.com.tr

E-Posta Haber Bültenine Üye Olma İşleminde Kişisel Verilerin Kullanımı

Viessmann web sitelerinde veya uygulamalarında herhangi bir haber bültenine üye olduğunuzda, e-posta adresiniz üyelikten çıkana kadar bilgilendirme ve reklam amaçlı kullanılır. Haber bültenine üye olduğunuzda e-posta adresiniz, IP-adresiniz ve kayıt tarihiniz saklanır. Bunların kayıt altına alınmasındaki sebep ise 3.şahısların e-posta adresini kötüye kullanması veya yetkili kişinin bilgisi dahilinde olmadan üyelik kaydı yaptırması durumunda kanıt oluşturmaktır.

Haber bülteni üyeliğinizi her zaman iptal edebilir, böylelikle gelecekte haber bülteni gönderilmemesini sağlayabilirsiniz. Haber bülteni üyeliğinden çıkmak istiyorsanız, haber bültenindeki üyelikten çık bağlantısına tıklayabilir veya talebinizi belirtilen e-posta adresine iletebilirsiniz: info@viessmann.com.tr


İletişim Formu Üzerinden Kişisel Verilerin Kullanımı


Bizlere iletişim formu üzerinden taleplerinizi ilettiğinizde, talep formundaki veriler ve belirtilen iletişim bilgileri, talebin işleme alınması ve konuyla ilgili oluşabilecek sorular için kayıtlarımıza geçer. Bu veriler 3. şahıslarla paylaşılmaz.

İletişim formu üzerinden veri kullanım iznini her zaman iptal edilebilirsiniz. Bunun için belirtilen adrese yazmanız yeterlidir: info@viessmann.com.tr
Kişisel Verilerin Etkinlik ve Fabrika Gezisi Kayıtlarında Kullanımı
Web sitemizin bazı sayfalarında Viessmann’ın düzenlediği fabrika gezileri, eğitim ve etkinlikler için kişisel verilerinizi girerek kayıt yaptırma olanağınız bulunmaktadır. Bu verileri sadece talebinizi değerlendirmek için kullanacağız. Etkinlik sonrası ise veriler etkinliğin değerlendirilmesi amacıyla kaydedilir. Bu veriler, eğer hizmet, masraf vb. yasal bir zorunluluk yoksa en geç 6 ay sonra silinmektedir.

Kayıt esnasında girdiğiniz verilerinizin işlenmesi onayı, etkinliğin başlamasına kadar iptal edilebilir. Bunun için lütfen belirtilen e-posta adresine müracaat ediniz: info@viessmann.com.tr

 

II. Ticari Kullanıcılara Yönelik Yönerge

Veri koruma bildirgesinin bu bölümü, sadece web sayfalarımız ya da uygulamalarımız aracılığıyla irtibat kurulacak kişi verilerini paylaşan yetkili bayi, yetkili servis firmaları, proje büroları, mimarlar gibi ticari kullanıcılara yöneliktir.

Kişisel veriler aşağıda bildirilen nedenlerle toplanmakta ve Viessmann tarafından işlenmektedir:

 • Müşteriler tarafından iletilen soruların aktarılmasında
 • Talebi ileten müşterilere aktarımlarda
 • Viessmann’ın yerel uzman partner kayıtlarının gösterimi (Örn. Bölgede yetkili bayi ya da servis arama www.viessmann.com.tr, www.viessmannbayi.com.tr)

Kişisel bilgilerinizi bize ilettiğiniz takdirde, bunlar taleplerinizin yanıtlanması, tarafınızla yapılan anlaşmaların işleme alınması, teknik yönetim, oturum açma işlemleri ve ilgili internet sayfalarında veya uygulamalarda sağlanan hizmetler için kullanılır.

Kaydedilmiş olan kişisel veriler, verilerinizin işlenmesi için onayınızı iptal ettiğinizde, amaca uygun olarak bilginiz artık gerekli olmadığında veya verileriniz yasal sebeplerden ötürü geçersiz olduğunda silinir. Bunun için lütfen belirtilen e-posta adresine müracat ediniz: info@viessmann.com.tr. İptal sonrasında verileriniz silinecektir, sadece fatura vb. yasal işlemler söz konusuysa saklanacaktır.

III. Adaylara Yönelik Yönerge

Veri koruma bildirgesinin bu bölümü, Viessmann’ın kendi grup bünyesinde yayınladığı iş ilanlarına direkt olarak veya yönlendirdiği iş arama portallerine başvuruda bulunan adaylar için geçerlidir. Bunun geçerlilik kapsamı ise, adayların başvuru sürecinde kişisel verilerini Viessmann’ın işletmekte olduğu kanallar aracılığıyla örn. kağıt olarak, e-posta, iletişim formları ve ekleri ile veya üçüncü kuruluşlar tarafından işletilen portallerden yasal düzenlemelere uygun olarak Viessmann’a ilettikleri durumlarla sınırlıdır. Kağıt olarak iletilen başvuru evrakları taranarak sistemimizde saklanır, akabinde evraklar veri koruma yasalarına uygun bir şekilde imha edilir.

Kişisel verileriniz sadece başvurunuz işlenirken ve veri koruma bildirge onayınıza dayandırılarak kullanılır. Evraklarınızı inceleme yetkisi sadece Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş. ve grup şirketlerinin insan kaynakları sorumlulularında ve amirlerinde bulunmaktadır. Başvuru işleme yönteminin devamı ise adayların ilettikleri yetkinlikleri, kullandıkları teknik başvuru kanalları ile pozisyon kapatma başarı oranını ölçmek amacıyla anonim bir şekilde işlenerek gerçekleştirilir.

Adaya ait kaydedilmiş kişisel verilerin silinmesi, adaya pozisyon için uygun olmadığı bilgisinin paylaşılmasının ardından yasal bir engel bulunmadığı takdirde en geç 6 ay sonra otomatik olarak gerçekleşir. Süre, eşitlik yasaları çerçevesinde belirlenir. İleride oluşabilecek pozisyonlar için kayıtlarınız ancak talep etmeniz durumunda saklanır.

Başvuru evrakları elektronik kanallarımızdaki ilanlara pozisyon bazlı değil de kağıt şeklinde genel başvuru olarak iletildiğinde, veri koruma bildirgesinin bir özeti başvuru ulaştığında veya en geç red cevabı ile beraber kişiye iletilir.

 

IV. Viessmann Web Sayfaları ve Uygulamaları için Genel Bilgi ve Yönerge

Bu yönerge, Viessmann web sayfasını ve uygulamalarını kullanan kullanıcılar için şahıs ve ticari kullanıcılara yönelik yönergelere ek olarak geçerlidir. Uygulamalarımız için ayrıca özel ek veri koruma bildirgeleri mevcuttur. ViCare ve Vitotrol Plus uygulamalarına ait veri koruma bildirgesine ilgili linkten ulaşabilirsiniz: https://www.viessmann.de/de/misc/apps/vicare-vitotrol/privacy-policy.html

Web Sayfalarımızın Görüntülenmesi ve Uygulamalarımızın Kullanımı Esnasında Bilgi İşlem Süreci


Viessmann, tarayıcınız veya uygulamanız tarafından aktarılan bilgileri sunucu kayıt dosyalarında derler ve otomatik olarak kaydeder. Bu verilerin Viessmann tarafından özel nitelikli kişisel verilere dönüştürülmesi mümkün değildir. Aşağıda sıralanan bu veriler başka bilgi kaynaklarıyla birleştirilmez:

• Tarayıcı tipi/sürüm
• Kullanılan işletim sistemi
• Referrer URL (Daha önce ziyaret edilen sayfa)
• Giriş yapan bilgisayarın IP adresi
• Sunucu sorgusunun saati
Viessmann bu verileri özel nitelikli kişisel verilerle eşleştiremez. Bu veriler başka bilgi kaynaklarıyla birleştirilmez ve sadece istatistiki değerlendirme için kullanılır.

Harici Web Sayfalarına Bağlantı

Söz konusu veri koruma bildirgesi sadece Viessmann web siteleri ve uygulamaları için geçerlidir. Bu web siteleri ve uygulamalar üçüncü firmalara ait web teklifleri içerebilir. Söz konusu veri koruma bildirgesi bunları kapsamaz. Viessmann web sayfaları ve uygulamalarından çıkarak 3.parti sağlayıcıların tekliflerini incelediğinizde, bu sağlayıcıların da veri koruma bildirgelerini dikkatlice okumanızı öneririz.

Çerezlerin ve Analiz Araçlarının Kullanımı

Viessmann web sayfaları ve uygulamalarının farklı yerlerinde cookie olarak adlandırılan çerezler kullanılmaktadır. Bunların işlevi, sunumumuzun kullanıcı için daha yakın, etkili ve güvenli hale getirilmesidir. Çerezler, bilgisayarınıza bırakılan ve tarayıcınızın belleğe aldığı küçük metin dosyalarıdır. Kullandığımız çerezlerin çoğu "session cookies" denilen çerezlerdir. Bunlar ziyaretinizin sona ermesi üzerine otomatik olarak silinir. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Viessmann bu amaçla Webtrends, Tag Manager (Firebase) gibi analiz araçları kullanmaktadır. Sağlanan ve kullanılan veriler tamamen anonimleştirilerek derlenip kaydedilir. Bu veriler duruma göre Almanya ve AB dışındaki ülkelerde kayıt altına alınabilmektedir.

Analiz araçları ve izleme teknolojilerinin yerleştirilip uygulanmasında ya belirli sözleşmelerle ya da ilk kullanım çerçevesinde sağlayıcının sayfalarındaki kişisel verileri en kısa sürede anonimleştiriyoruz. Bu nedenle tarafınızca talep edilen bilgi alma hakkı kullanılan tüm teknolojilere uygulanamaz.

Tarayıcınızı veya uygulamanızı ya da buna ait işletim sistemini (iOS, Android) gerekli şekilde ayarlayarak bu tür verilerin aktarılmasına engel olabilirsiniz, ancak bu durumda, sunulan içeriğin veya hizmetin sorgusu, kullanımı veya işlevselliğinde sorun çıkabilir. 

 

Üçüncü Parti Çerezler


Viessmann, internet tekliflerini ve web sayfalarını daha ilgi çekici kılmak amacıyla bazı reklam partnerlerinden yararlanmaktadır. Bu sebeple web sayfalarının ziyaretinde partner işletmelerin çerezleri harddiskinize depolanır. Burada belirtilen süre sonrasında kendilerini otomatik olarak silen geçici/kalıcı çerezler söz konusu. Bu geçici ve kalıcı çerezler harddiskinize kaydolur ve belirtilen süre sonunda kendilerini silerler (ömür 14 gün – 10 yıl). Partner işletmelerimize ait çerezler de çoğunlukla anonim veriler içerirler. Burada hangi ürünleri incelediğiniz, bir şey satın alıp almadığınız, hangi ürünlerin arandığı vb. veriler söz konusudur.

Bu anlamda bazı reklam partnerlerimiz, beklentinizi en doğru şekilde karşılayacak reklamı gösterebilmek amacıyla, daha önce hangi siteleri ziyaret ettiğiniz ve hangi ürünlerle ilgilendiğinize dair bilgiler toplarlar. Bu anonim veriler hiçbir zaman kişisel verileriniz ile birleştirilmez. Bunların amacı ise reklam partnerlerimizin sadece sizin ilgi alanınıza giren reklamları sunabilmelerini sağlamaktır.


Yeniden Hedefleme Teknolojileri


Web sayfalarımız bu anlamda Re-Targeting olarak adlandırılan yeniden hedefleme teknolojileri kullanmaktalar. Bu teknolojileri, internet ilanlarımızı sizler için daha ilgi çekici hale getirmek için kullanıyoruz. Bu teknik, partnerlerimize mağaza ve ürünlerimizle ilgilenmiş olan internet kullanıcılarına reklam sayfalarında hitap etme olanağı sağlıyor. İnternet kullanıcısı için ilgi alanlarına giren, kişiye özel reklamların gösterilmesinin genelde kişiye hitap etmeyen reklamlardan daha ilgi çekici olduğundan şüphemiz yok. Çerez teknolojisi temeli ve daha önceki kullanım hareketleri analizi sayesinde bu reklam araçları partnerlerimizin sayfalarında gösterilir. Bu reklam türü tamamiyle anonim şekilde gerçekleşir. Kullanım profilleri kişisel verilerle birleştirilmez.

Sayfamızı kullanarak, çerezlerin devreye girerek kullanım verilerinizin toplanıp, kaydedilip kullanılmasına onay vermiş oluyorsunuz. Verileriniz ayrıca oturum sonunda tarayıcı tarafındaki çerezler tarafından kaydedilerek bir sonraki web sayfaları ziyaretinizde harekete geçmek üzere kullanılır. Bu onayınızı sonrası için tarayıcınızda çerez kabul ayarlarını her zaman iptal edebilirsiniz.

 

V. Etkilenen Kişilerin Haklarına Dair Bilgiler


Veri koruma bildirgesinin bu bölümü Viessmann’a karşı haklarınızın kullanımı ile ilgili ek bilgiler sunar.
Kimliğiniz
Viessmann, etkilenen kişilerin DS-GVO haklarını savunmak için rastgele veya şüpheli durumlarda anlaşma temelinde talep edilmiş olan kişisel verilere kimliğinizi dorulamak adına ek veriler talep edebilir. Bu durum özellikle elektronik bilgi taleplerinde gönderen bilgileriyle eşleştirme yapılamadığında yaşanır.


Bilgi Alma, Karşı Çıkma, Düzeltme ve Silme Hakkı


Kişisel verilerinizin nereden geldiği, alıcısı ve kayıt altına alınmasındaki amaç ile ilgili ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Bunun için lütfen aşağıdaki adrese başvurunuz:

Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No: 39
34775 Ümraniye-İstanbul
Telefon: +90 216 528 46 00
Telefax: +90 216 528 46 50
E-Posta: info@viessmann.com.tr

Hatalı kişisel verilerin düzeltilmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin eksik olması durumunda tamamlanmasını talep edebilirsiniz.

Verilerinizin toplanmasına, işlenmesine ve/veya kullanılmasına her zaman karşı çıkabilirsiniz. Ancak bunu yaparken lütfen daha önce belirtilen veri koruma bildirgesinin ilgili bölümlerini dikkate alınız. Bunlara ek olarak yasal düzenlemelerin tanımış olduğu haklar çerçevesinde kişisel verilerinizi düzeltme ve silme hakkına sahipsiniz. Bu durumda lütfen belirtilen adrese başvurunuz: info@viessmann.com.tr

Ek Bilgiler – İletişim Bilgileri


Güveniniz bizim için önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizin işleme alınması ile ilgili olarak her zaman sorularınıza yanıt vermek arzusundayız. Bu veri koruma açıklamasında yanıt alamadığınız sorular varsa veya bir konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak istediğiniz zaman lütfen bizimle bağlantı kurunuz:


Veri Koruma Yetkili Merci:
Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No: 39
34775 Ümraniye-İstanbul
Telefon: +90 216 528 46 00
Telefax: +90 216 528 46 50
E-Posta: info@viessmann.com.tr

KVK Kanununun 14. maddesine göre şikayet hakkının kullanılması için gerekli bilgileri sizlere sunuyoruz:

Yetkili Merci
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Nasuh Akar Mah. Ziverbey Cad.
1407. Sk. No: 4
06520 Çankaya-Ankara
Telefon: +90 312 216 50 00
Internet: www.kvkk.gov.tr

Güvenlik Uyarısı


Tüm teknik ve organizasyonel olanaklara başvurarak kişisel verilerinizi üçüncü kişilerce erişilmeyecek şekilde kaydetmek çabasındayız. E-posta aracılığıyla iletişim esnasında veri güvenliği tarafımızdan tam olarak güvence altına alınamadığı için gizli bilgiler için size posta yolunu tavsiye ediyoruz