Sürdürülebilirlik

Bir aile şirketi olan Viessmann üç nesil boyunca toplumsal sorumluluk bilincini ve gelecek nesiller için yaşamda doğal varlıkların sürdürülmesi gerekliliğini önemsiyor. Sürdürülebilir çerçevesinde kaynakları ve çevreyi koruyan önlemler, yalnızca şirket kültürü için değil; tedarikçilerden son kullanıcıya kadar tüm süreç zinciri boyunca verimin sürekli yükseltilmesi için de bir önceliklendirilmektedir.

Nachhaltigkeitsstrategie.jpg

Sürdürülebilirlik stratejisi

Viessmann sürdürülebilirlik stratejisi tüm değer yaratma zincirini kapsar:

- Araştırma & Geliştirme
- Satınalma
- Üretim
- Satış
- Lojistik
- Ürün Kullanımı
- Şartlandırma & Geri Dönüşüm

Kontrol devresi ve iş devreleri

Viessmann sürdürülebilirlik stratejisi ağırlıklı olarak doğrudan ürün yaşam döngüsü ile ilişkili olan süreçleri kapsamaktadır (bkz. grafik). Bununla birlikte enerji ve malzeme verimliliği, zararlı madde emisyonları ve biyolojik çeşitlilik ile personel yapısı, iş güvenliği ve sağlığın korunması, kalifikasyon ve çalışan memnuniyeti gibi sosyal konular da kapsama alınmıştır.

Faaliyet alanlarının dört iş devresine bölünmesi analiz sırasında bütünlüğü sağlamaktadır:

- Strateji & Denetim
- Ürünler & Süreçler
- Kaynaklar & Altyapı
- Çalışanlar & İş Ortamı

Tüm etkinlikler, iş devrelerine görevleri tayin eden ve bunların sonuçlarını toplayan bir kontrol devresi tarafından koordine edilir. Kontrol devresi yönetim kuruluna rapor verir ve kararları hazırlar.
 

İki aşamada sürdürülebilirlik stratejisi

Sürdürülebilirlik stratejisinin hayata geçirilmesi iki aşamaya ayrılır:

Birinci aşamada kapsamlı bir envanter kaydı uygulanır. Bu amaçla işletme rakamlarına istinaden tüm ilgili faaliyet alanlarında durum tanımlaması yapılmaktadır. Müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, resmi makamlar, belediyeler, dernekler ve birliklerin dahil olduğu en önemli gruplara ait ihtiyaç ve taleplerin kapsamlı bir analizi de gerçek durum analizinin bir bileşenini oluşturur.

İkinci aşamada ilk önce envanter kaydının sonuçları özetlenip değerlendirilir. Bunun ardından şirket çapında veri olarak standartların bir tespiti veya uyarlaması yapılır. En önemli işletme rakamları (temel göstergeler) için tarihlerle hedefler belirlenir ve şirketlerle grup firmalarındaki sorumlu kişilere dağıtılır.

pdca-zyklus.jpg

PDCA döngüsü

Sürdürülebilirlik ile ilgili tüm etkinlikler, yönetim kuruluna rapor veren bir kontrol devresi tarafından koordine edilir.

Denetim sistemi, hedeflere ulaşmanın takip edilmesini ve bir geri beslemenin talep edilmesini sağlama alır. Böylece hedef tanımlama (planla), önlemlerin yerine getirilmesi (do), kontrol ve geri besleme (check) ve yeni hedeflerin oluşturulması (act) ile şirketteki tüm ürünlerin ve süreçlerin sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesini sağlayan sürekli bir süreç ("PDCA döngüsü") meydana gelir.

Allianz pro Nachhaltigkeit (Sürdürülebilirlik Projesi)

Viessmann Allianz pro Nachhaltigkeit (sürdürülebilirlik için ittifak) online forumunu düzenlemiştir. Ana sayfada sürdürülebilir üretim, konaklama ve modernizasyon hakkında bugüne değin eksik veya fazla karmaşık biçimde bulunan bilgiler toplanıp derlenmektedir.

Allianz pro Nachhaltigkeit sitesinin uzun dönemde amacı, bir yandan doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımı ve diğer yandan CO2 gazı içermeyen bir bina besleme sistemi oluşturmaktır. Sürdürülebilirlik konusu toplumun günlük hayatına aktarılıp, içselleştirilir.

Allianz-Pro-Nachhaltigkeit-1-3.png
Klimaschutz-_und_Energieeffizienzgruppe.jpg

Viessmann, Alman ekonomisinin iklimi koruma ve enerji verimliliği grubuna üyedir.

Toplam 15 şirketten biri olan Viessmann, Alman ekonomisinin iklimi koruma grubunun üyesidir. Federal Çevre Bakanlığı, Federal Ekonomi Bakanlığı ve Alman Ticaret ve Sanayi Odası bu ortaklığı 2009 yılında – ilk başta dört kuruluş ile hayata geçirdi. Viessmann firmasının dışında berolina Schriftbild GmbH, ebm-papst Mulfingen GmbH ve Prinovis GmbH, enerji verimliliği ve iklim koruma alanlarında örnek gösterilerek bu girişimi başlatan şirketler olarak seçildi.

Bu üye şirketlerin çok sıkı kriterleri karşılaması şarttır. Örneğin iklim koruma ve enerji verimliliğinin, şirket politikasının bileşenleri olması ve hizmetlerin düzenli olarak kamuya iletilmesi mutlaka zorunludur. Bundan başka tüketim verileri ve sera gazı salınımları sistemli şekilde tespit edilip bir bilanço çıkartılmalı, şirketin ileri düzey eğitim sunumunda iklim koruma ve enerji verimliliği konuları bütünleştirilmiş olmalıdır.

İklim koruma, enerji verimliliği ve yenilikçilik için ortaklığın amacı, şirkette iklim koruma ve enerji verimliliğine yönelik olarak mevcut potansiyellerin geliştirilmesidir. Ayrıca bu potansiyellerden yararlanmak için işletme pratiğinde yenilikçi teknolojilerin kullanımı da en geniş ölçüde teşvik edilerek, iklimin korunması ve enerji verimliliği artışı doğrultusunda iddialı hedeflerin ekonomiye uyumla gerçeklenmesi için bir ortam oluşturulmalıdır.