ViCare ve Vitotrol Plus için Kullanım Koşulları

Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), Almanya, üretici ve lisans veren olarak (buradan sonra "Lisans Veren" olarak anılacaktır), Kullanıcı ve Lisans Alan olarak size (buradan sonra "Lisans Alan" olarak anılacaktır) ViCare ya da Vitotrol Plus Uygulamalarının (buradan sonra "Uygulama" olarak anılacaktır) işbu Son Tüketici Kullanım Koşulları (buradan sonra "Kullanım Koşulları" olarak anılacaktır) çerçevesinde kullanımını sağlamaktadır.

Madde 1  Uygulama’nın Kullanım Koşulları'nın Konusu ve Kapsamı

 1. İşbu Kullanım Koşulları'nın konusu, Lisans Veren'in ısıtma sistemlerine ilişkin Lisans Veren'in Uygulaması'nın kullanımı için Lisans Alan'a kullanım hakkı verilmesi ve Uygulama içerisinde sunulan işlevlerin kullanımına ilişkin hükümlerin belirlenmesidir. Uygulama, Lisans Alan'ın Viessmann ısıtma sisteminin işletilmesinin bir parçası olarak kullanılabilir. Uygulamanın kullanımı, ısıtma sisteminin internete bağlanmasını gerektirir. Ek teknik gereklilikler, uygun ısıtma sistemleri ve kurulum ayrıntılarına buradan, ürün kitapçığından ulaşabilirsiniz. Uygulamanın indirilmesi ücretsizdir. Uygulamanın kullanımı, Madde 5 uyarınca kayıt yaptırılması ve ViCare ve Vitotrol Plus için Gizlilik İlkeleri'ni kabul etmeyi gerektirmektedir, Gizlilik İlkeleri’ne buradan ulaşabilirsiniz.
 2. Uygulama, Lisans Veren tarafından ilgili son kullanıcı cihazına yüklenmesi ve kurulumu için sağlandığı üzere (duruma göre iTunes ya da Google Play gibi bir platform aracılığıyla) hedef kodundan oluşur.
 3. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Kullanım Koşulları, hem tüketiciler hem de tacirler için geçerli olacaktır. Tüketici, ağırlıklı olarak ticari, iş ya da meslek dışında amaçlar için bir hukuki işlemi yapan gerçek kişi anlamına gelmektedir (Alman Medeni Kanunu, Madde 13). Tacir, bir yasal işlem yaparken, kendi ticari amaçları, işi ya da mesleğini yerine getiren, hukuki kişiliğe sahip bir gerçek ya da tüzel kişi ya da ortaklıktır (Medeni Kanun, Madde 14(1)).

Madde 2  Güncelleşmeler

 1. Lisans Alan, Uygulama'nın güvenliğinin sağlanması için ya da Uygulama'nın işlevlerindeki değişikleri yansıtmak ve Uygulama'yı teknik gelişmelere uyarlama amacıyla, Uygulama ve ısıtma sistemi arasındaki iletişim bileşenlerinin, yani Lisans Alan'ın ısıtma sistemi ve internet arasındaki arayüz için güncellemeler (buradan sonra "Güncellemeler") sağlayacaktır. Lisans Veren, kendi iradesi ile, ayrı bir bildirim olmaksızın Uygulama'da sunulan işlevlerin kapsamını değiştirebilir, ancak Uygulama'nın işlevini esaslı şekilde sınırlandıramaz. Lisans Veren, söz konusu esaslı değişiklikler ile ilgili olarak Lisans Veren'i önceden bilgilendirecektir. Lisans Veren, güncellemelerin zamanında yüklenmesini tavsiye etmektedir. Lisans Alan güncellemeleri, Uygulama üzerinden gönderilen bir hatırlatma sonrasında dahi yüklemediği takdirde, Lisans Veren işbu sözleşmeyi feshedebilir ve ilişkili kullanıcı hesabını silebilir.
 2. Lisans Alan, Uygulama’nın işlevlerini genişletmek amacıyla güncellemelerin yüklenmeye hazır bulundurulmasını talep edemez.
 3. Lisans Alan, Lisans Veren'in yalnızca Uygulama'nın güncel sürümünü sunduğunu kabul ve teyit eder. Isıtma sisteminin satın alınmasına ya da sisteme geriye dönük olarak bir internet arayüzünün eklenmesine ilişkin sözleşme çerçevesinde garanti süresinin sona ermesinden sonra, Lisans Veren Uygulama'yı iptal etme ve işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

Madde 3  Kullanım haklarının verilmesi, Kullanılabilirlik

 1. Kayıt sırasında Lisans Veren, Lisans Alan'a, söz konusu Uygulama’nın kullanımı için münhasır olmayan kullanım hakkı bahşetmektedir (Bkz. kayıt yükümlülükleri hakkında Madde 5). Kullanım hakkı, Uygulama'nın Viesmann ürünleri ile bağlantılı olarak bireysel amaçlar için işbu Kullanım Koşulları’na uygun şekilde kullanımı amacıyla verilmektedir.
 2. Kullanım hakları, aşağıdaki koşullara uygun şekilde olarak verilecektir:
  - Lisans Alan, Lisans Veren'in eser sahipliğini kabul etmektedir ve özellikle herhangi bir eser sahipliğine ilişkin bildirimleri değiştirmeyecek ve kaldırmayacaktır;
  - Lisans Alan Uygulama üzerinde değişiklik yapmayacak ve/veya Uygulama’yı kaynak kodlarına dönüştürmeyecektir (Lisans Alan'ın Alman Telif Hakkı Yasası Madde 69d ve 69e'de bulunan yetkilerine halel gelmeyecektir).
 3. Lisans Veren'in Lisans Alan tarafından kullanım haklarının üçüncü taraflara aktarılmasına izin vermesi durumunda, Lisans Alan, söz konusu üçüncü tarafların da bu Kullanım Koşulları'nı teyit ve kabul etmesini ve bunlardan doğan her türlü hak ve yükümlülüğü kabul etmesini sağlayacaktır.
 4. Uygulama'nın birtakım işlevleri, Lisans Veren'in kendi interneti üzerinden internet aracılığı ile bir sisteme ("arka plandaki bağlantı") bağlantı gerektirmektedir. Viessmann, Uygulama'nın yıllık ortalama % 95 oranında kullanılabilirliğini garanti eder. En az yedi (7) gün önceden bakım işlerine (ortalama olarak yılda en fazla beş saat/hafta) ilişkin bildirim yapılmadığı hallerde, söz konusu bildirim dikkate alınmayacaktır. Viessmann, bakım işlerini, Uygulama'nın nadiren kullanıldığı zamanlarda yapmak için her türlü çabayı sarfedecektir.  

Madde 4  Desteklenen kullanıcı cihazları ile desteklenen donanım ve yazılım

 1. Lisans Veren, Lisans Alan'a Uygulama’yı, desteklenen bir kullanıcı cihazı üzerinde işburadaki maddeler uyarınca kullanması için sunmaktadır. Desteklenen kullanıcı cihazları ve bunların asgari gereksinimleri, ürün kitapçığının mevcut sürümünde listelenmiştir (buradan ulaşılabilir).
 2. Lisans Veren tarafından Uygulama’nın kullanılması için ürün kitapçığının mevcut versiyonunda belirtilen sistem ve yazılım gereksinimlerine uyulmalıdır (buradan ulaşılabilir). Uygulama ile çalışması amaçlanan üçüncü taraf üreticiler tarafından sağlanan yazılım programları ve hizmetler, yalnızca Lisans Veren tarafından verilecek Onay sonrasında kullanılabilir. Sistem gerekliliklerine uyum, yalnızca Lisans Alan'ın sorumluluğundadır. Birlikte çalışabilirlik (interoperability) ile ilgili sorular, Lisans Veren'e iletilmelidir.  

Madde 5  Kayıt

 1. Lisans Alan, Uygulama'nın usulüne uygun kullanımı için kayıt olmak ve bir kullanıcı hesabı yaratmak zorundadır. Lisans Alan'ın kimliği, e-posta adresi ve duruma göre müşteri numarası ve kurulum yeri gibi diğer kullanıcı bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmeli ve değişiklik durumunda güncellenmelidir. Ek olarak Lisans Alan, Lisans Alan'ın sistemi kullanma hakkının kalmadığı durumlarda (ör. sistemin çalıştığı evin yeni bir sahibe satılması durumunda) Lisans Veren'i bilgilendirecektir. Bu yükümlülüğün herhangi bir ihlali, Lisans Veren'e, Lisans Alan'ın Uygulama'yı kullanmasını engelleme hakkını vermektedir.
 2. Lisans Veren, kullanıcı hesabının yetkisiz bir şekilde kullanıldığına dair işaretler olduğu ve/veya kullanıcının hesabında Uygulama’ya ya da Lisans Veren'in altta yatan sistemlerine yetkisiz erişim elde edildiği ya da bu yönde girişimde bulunulduğu ("hacking") durumlarda kullanıcı hesabını bloke edebilir. Bu durumlarda, Lisans Veren, bizzat Lisans Alan'ın Lisans Veren'in sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişim girişiminde bulunduğunu düşündürecek durumlar olmadığı takdirde, kullanıcı hesabında belirtilen e-posta adresine gecikme olmaksızın bildirimde bulunacak ve yeni bir kullanıcı hesabı oluşturarak erişimi sağlayacaktır.
 3. Lisans Veren, Lisans Veren'in arka plandaki bağlantısı, Lisans Veren'in kusuru olmaksızın Lisans Alan'ın sistemine daimi olarak bağlanmadığı takdirde (6 aydan uzun süreli olarak) ve Lisans Alan'ın Uygulama’ya verilmiş olan e-posta adresi yoluyla bilgilendirilmesi ve bu bildirimden sonra sekiz hafta içinde bir çare bulunamaması durumlarında bu anlaşmayı olağanüstü şekilde feshetme hakkına sahiptir.

Madde 6  Garanti

 1. Lisans Alan, Viessmann ısıtma sistemlerine eşlik eden mevcut materyal uyarınca Uygulama'nın kurulumundan sorumlu olacaktır. Lisans Alan bir tacir olduğu takdirde, garantiye ilişkin Alman Ticaret Kanunu'nun 377. maddesi de geçerli olacaktır.
 2. Uygulama aracılığı ile sunulan işlevler, halihazırda geçerli ürün kitapçığında bulunan (buradan ulaşılabilir) ya da ayrıca kabul edilmiş işlevleri yerine getiriyorlarsa, esaslı hatalardan ari olarak kabul edilirler. Lisans Veren, Uygulama işlevlerinin Lisans Alan'ın gereksinimlerini karşılayacağını garanti etmemektedir.
 3. Uygulama'ya ilişkin işlevsel hataların ön koşulu, hatanın tekrarlanabilir olmasıdır. Lisans Alan bu hataları yeterli bir şekilde tarif etmelidir.
 4. Lisans Veren tarafından sağlanan Uygulamanın ayıplı olması ve Lisans Alan’ın bir tüketici olması halinde, Lisans Alan, onarım talep etme (onarım harcaması makul olduğu takdirde) ya da sözleşmeden dönme hakkına sahip olacaktır. Lisans Veren tarafından sağlanan Uygulama’nın ayıplı olması ve Lisans Alan’ın bir tacir olması halinde Lisans Veren, onarım masrafları makul olduğu takdirde uygun bir zaman zarfında Uygulama'yı onararak kusuru giderecektir. Onarım başarısız olduğu takdirde, Lisans Alan fiyatta bir indirim ya da sözleşmeden dönme hakkına sahip olacaktır.
 5. Lisans Alan, örneğin çıktıların, ekran görüntülerinin ya da hata tanımlarının sağlanması yollarıyla ile ilgili hatanın tespit edilmesinde makul ölçüde Lisans Veren'e destek sağlayacaktır.
 6. Lisans Veren'in yükümlü olduğu hizmeti sağlamasını önemli ölçüde zorlaştıran ya da imkansız hale getiren mücbir sebep durumlarının varlığı halinde (grevler, lokavtlar ve benzer durumlar da, öngörülemedikleri, ciddi oldukları ve Lisans Veren'in kusurundan kaynaklanmadıkları ölçüde dahil olarak), Lisans Veren engelin süresi boyunca ve uygun bir başlama anına kadar yükümlülüklerin yerine getirilmesini erteleme hakkına sahiptir.  

Madde 7  Sorumluluk

 1. Lisans Veren, zararın Lisans Veren ya da bir temsilcisi tarafından kasıtlı olarak ortaya çıkarılması ya da zarara bunların ağır kusurunun neden olması durumunda sınırsız sorumluluğa sahip olacaktır. Lisans Veren ayrıca, bedeni zarar, hayat kaybı ya da sağlık üzerindeki zararlar ile ilgili olarak da sınırsız sorumluluğa sahip olacaktır. Ek olarak Lisans Veren, Uygulama'nın garanti edilen işlevlerinden sorumlu olacak ve özellikle ürün sorumluluğuna ve ürün güvenliğine ilişkin hukuki düzenlemeler olmak üzere emredici yasalar uyarınca sorumlu olacaktır.
 2. Ek olarak, Lisans Veren, ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin usulüne uygun bir şekilde ifa edilmesini sağlıyor ise ve sözleşmenin tarafı, düzenli olarak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine güveniyorsa, ilgili yükümlülüklerin hafif ihlalinden de sorumlu tutulabilir ("esaslı yükümlülükler"). Bu sorumluluk, yalnızca sözleşmenin yapılması sırasında tipik olarak öngörülebilen zararları kapsamaktadır. Diğer hafif kusur durumlarında Lisans Veren’in sorumluluğu doğmayacaktır.
 3. Lisans Veren, Lisans Veren'in sorumlu tutulamayacağı hatalı kurulumdan doğan ya da sistem gerekliliklerini karşılamayan cihazların kullanımından doğan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Bu sorumluluk istisnası, Lisans Veren’in ağır kusur ya da kastı olması halinde uygulanmayacaktır.
 4. Lisans Veren, Uygulama’nın kullanımı sırasında ortaya çıkan ek masraflardan sorumlu tutulmayacaktır (özellikle, veri dolaşımı da dahil olmak üzere mobil iletişim yoluyla veri transferi için). Bu sorumluluk istisnası, Lisans Veren’in ağır kusur ya da kastı olması halinde uygulanmayacaktır.

Madde 8  Olağanüstü fesih hakkı

Lisans Veren işbu lisans sözleşmesini, işbu Kullanım Koşulları'nın esaslı ihlali ya da Uygulama ile ilişkili telif haklarının esaslı ihlali durumunda haklı olarak feshedebilir.

Madde 9  Son Hükümler

 1. İşbu Kullanım Koşulları'nın herhangi bir maddesi, hükümsüz ise ya da hükümsüz kılınırsa, bunlar, hükümsüz kılınan maddenin ekonomik amacına en yakın hükümler ile değiştirilecektir. İşbu Kullanım Koşulları'nın bir maddesi hükümsüz olduğu ya da hükümsüz kılındığı takdirde, işbu Kullanım koşullarının kalan hükümlerinin ya da bir bütün olarak bu sözleşmenin yürürlüğü etkilenmeyecektir.
 2. Kullanım Koşulları, Lisans Veren'in iradesi ile Lisans Alan için makul olduğu ölçüde değiştirilebilir ya da Kullanım Koşulları’na eklemeler yapılabilir. Böyle bir durumda, kayıt olmuş Lisans Alanlar'a değişikliğin yürürlüğe girmesinden en az altı hafta önce yazılı olarak bildirimde bulunulacaktır (ör, Lisans Alan tarafından sağlanan e-posta adresi ya da ürün için bilgi servisi aracılığı ile). Lisans Veren, Lisans Alan'ı özel olarak sessiz kalmanın sonuçları hakkında bilgilendirdikten sonra, Lisans Alan, yürürlük tarihinden önceki bir tarihte itiraz etmediği takdirde, değiştirilmiş ya da eklemeler yapılmış Kullanım Koşulları uygulanacaktır.. Lisans Alan itiraz ettiği takdirde, Lisans Veren işbu sözleşmeyi itirazın bildiriminden bir aylık ihbar süresi sonunda feshedebilir.
 3. Bu anlaşma, Almanya kanunları uyarınca yorumlanacak ve bu kanunlara tabi olacaktır. Yargı yeri, Lisans Alan bir tacir, kamu hukuku çerçevesinde bir tüzel kişi ya da kamu hukuku çerçevesinde özel fon olduğu takdirde, Almanya'nın Frankfurt Am Main kenti olarak belirlenmiştir.
ViCareVitotrolPlus-TOU_TR_tr Version 1.0 (2016-08-24)